Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική απορρήτου για την ιστοσελίδα της Αστυπάλαιας

A. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Χαιρόμαστε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, vw@volkswagen.de, εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών του ειρηνοδικείου του Brunswick με αριθμό HRB 100484 ("Volkswagen AG"). Παρακάτω, σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Volkswagen AG σε σχέση με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.

B. Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

I. Επεξεργασία αρχείων καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε από εσάς τα ακόλουθα αρχεία καταγραφής, τα οποία δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το πρόσωπό σας:

- Διεύθυνση IP της συσκευής σας με την οποία έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο.

Για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε τον τοπικό εισαγωγέα της Volkswagen, Kosmocar S.A., Registered Office: Μηλιαράκη 53-55, 11145 Αθήνα, Αρ. Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 000270601000 ("Kosmocar"), ως εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η Kosmocar ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο για λογαριασμό μας και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Με την Kosmocar έχει συναφθεί συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (άρθρο 28 ΓΚΠΔ) που καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται στο σημείο B. I.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας να λειτουργούμε σωστά τον ιστότοπο (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ). Τα άνω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται μετά από 3 μήνες.

II. Υπηρεσίες στον ιστότοπο

1. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το έργο "Αστυπάλαια", τα διαθέσιμα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων από τις μάρκες του Ομίλου Volkswagen, τον διαθέσιμο εξοπλισμό φόρτισης και περαιτέρω προσφορές και κίνητρα. Εφόσον είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων,είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Επιπλέον, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται από την Kosmocar είναι διαθέσιμες μέσω του δικτυακού τόπου. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το eScooter και τον ID.Charger και η δυνατότητα να λάβετε προσφορά για ορισμένα προϊόντα προσθέτοντάς τα στο καλάθι σας και αποστέλλοντας αίτημα για προσφορά στην Kosmocar. Όταν χρησιμοποιείτε τις προαναφερθείσες υπηρεσίες που προσφέρει η Kosmocar, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από την Kosmocar ως μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας. Επιπλέον, η διαδικασία σύνδεσης και τα προσωπικά δεδομένα τού προφίλ χρήστη σας θα επεξεργάζονται μόνο από την Kosmocar ως μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Kosmocar: εδώ.

Γ. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι της Volkswagen AG ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρείτε στην παρούσα ενότητα Γ.

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας σε περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ. Για παράδειγμα, μπορείτε, σύμφωνα με αυτό, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εάν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας και ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας. Μπορείτε τότε να επιτύχετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, μέχρι να ελεγχθεί η ακρίβεια των δεδομένων αυτών.

Δικαίωμα εναντίωσης: Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε υπέρτερο έννομο συμφέρον ή εάν τα δεδομένα σας χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Απόρριψη της εναντίωσης είναι επιτρεπτή εάν η επεξεργασία είτε είναι προς το δημόσιο συμφέρον είτε πραγματοποιείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή βάσει έννομου συμφέροντος της Volkswagen AG ή τρίτου. Σε περίπτωση εναντίωσης, ενημερώστε μας για τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεστε στην επεξεργασία δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Αυτό ισχύει και για την δημιουργία προφίλ (profiling) στο βαθμό που αυτή σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση ή εκτελείται στα πλαίσια μιας σύμβασης και χρησιμοποιούνται επίσης τεχνικές αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε άλλον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων με μελλοντική ισχύ ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς σε εποπτική αρχή (π.χ.: στον κρατικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Κάτω Σαξονίας [Landesbeauftragter fur den Datenschutz Niedersachsen]).

Δ. Τα σημεία επαφής σας

Πρόσωπα επικοινωνίας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα πρόσωπα επικοινωνίας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο https://datenschutz.volkswagen.de.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μας είναι στη διάθεσή σας για ζητήματα που αφορούν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Volkswagen AG Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Γερμανία

datenschutz@volkswagen.de

 

Έκδοση με ημερομηνία: 2021

OK