Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

1. Περιεχόμενο και διαθεσιμότητα

Πάροχος του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Γερμανία, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του ειρηνοδικείου του Braunschweig με αριθμό HRB 100484 (Volkswagen AG) ή η Kosmocar Α.Ε., Μηλιαράκη 53-55, 11145 Αθήνα, Αρ. Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 000270601000 (Kosmocar) ή οποιοσδήποτε άλλος συνεργάτης της Volkswagen AG, εφόσον η Kosmocar ή ο άλλος συνεργάτης της Volkswagen AG αναφέρεται ως πάροχος στην αποτύπωση/αναγνώριση παρόχου ενός συγκεκριμένου τμήματος (π.χ. υποσελίδες) του δικτυακού τόπου.

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που ανήκουν στην Volkswagen AG έχει ελεγχθεί προσεκτικά. Η Volkswagen AG σκοπεύει να αναπαράγει αυτό το περιεχόμενο στις ιστοσελίδες που ανήκουν στην Volkswagen με ενημερωμένο και ορθό τρόπο. Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί για την πληρότητα, την ορθότητα, την επικαιρότητα και τη συνεχή διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων.

Η Volkswagen AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των δικτυακών τόπων τρίτων που είναι προσβάσιμοι μέσω εξωτερικών συνδέσμων. Η Volkswagen AG δεν αναλαμβάνει επίσης καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα για συγκεκριμένα τμήματα (π.χ. υποσελίδες) των ιστότοπων των οποίων πάροχος είναι η Kosmocar ή άλλος συνεργάτης της Volkswagen AG. Η Volkswagen AG διαχωρίζει ρητά τη θέση της από κάθε περιεχόμενο που μπορεί να έχει σχέση με ποινικό δίκαιο ή αστική ευθύνη ή που παραβιάζει τα χρηστά ήθη.

2. Δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου των δικτυακών τόπων

Κατά τη χρήση των Ιστοσελίδων της Volkswagen AG πρέπει να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ονομασίας και εμπορικών σημάτων, καθώς και όποια άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας της Volkswagen AG και τρίτων. Μεταξύ άλλων, προστατεύονται οι εικόνες, η μουσική και τα εμπορικά σήματα που παρουσιάζει η Volkswagen AG. Η δυνατότητα ανάκτησης των ιστοσελίδων της Volkswagen AG δεν παρέχει άδεια χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα χρήσης.

3. Κατάχρηση των δικτυακών τόπων

Πρέπει να αποφεύγεται κάθε αθέμιτη χρήση των ιστοτόπων της Volkswagen AG, ιδίως δεν επιτρέπεται η καταστρατήγηση των μέτρων ασφαλείας. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση εξοπλισμού ή η εκτέλεση εφαρμογών που μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη ή λειτουργική βλάβη του εξοπλισμού της Volkswagen AG, ιδίως λόγω αλλαγών στη φυσική ή λογική δομή των διακομιστών ή του δικτύου της Volkswagen AG ή άλλων δικτύων. Η εμπορική, συστηματική χρήση των ιστοσελίδων της Volkswagen AG δεν επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση της Volkswagen AG.

4. Υπηρεσίες

Οι ιστότοποι σας οδηγούν σε περαιτέρω περιεχόμενο και υπηρεσίες της Kosmocar ή άλλων συνεργατών της Volkswagen AG (Υπηρεσίες). Λάβετε υπόψη τους όρους χρήσης που ενδέχεται να ισχύουν για τις εν λόγω υπηρεσίες.

5. Καμία ευθύνη για συμβουλές ή συστάσεις

Εάν παρέχεται συμβουλή ή γίνεται σύσταση στους δικτυακούς τόπους της Volkswagen AG, η Volkswagen AG δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την υλοποίηση της συμβουλής ή της σύστασης, με την επιφύλαξη της ευθύνης που απορρέει από συμβατική σχέση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική διάταξη.

8. Επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα εξωδικαστικής ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/consumers/odr. Στην εν λόγω πλατφόρμα, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν μια λίστα φορέων επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που μπορούν να συνδράμουν στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Η Volkswagen δεν προτίθεται ούτε υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον αρχών επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 

Wolfsburg, Ιούνιος 2021

OK