Εγγυήσεις

Όροι Εγγυήσεως

 • ?

  ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VOLKSWAGEN

  1.     Στον αγοραστή παρέχεται για το αυτοκίνητο εγγύηση άψογης κατάστασης υλικών και εργασιών ανάλογη προς το επίπεδο της τεχνικής εξέλιξης. Αξιώσεις του αγοραστή λόγω πραγματικών ελαττωμάτων παραγράφονται σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις σε δύο χρόνια από την παράδοση του αυτοκινήτου. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 10.2 (δ) κατωτέρω, για γνήσια ανταλλακτικά VOLKSWAGEN η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες.
  2.     Για τη διαδικασία αποκατάστασης ελαττώματος ισχύουν τα εξής:
  α. Αξιώσεις για αποκατάσταση ελαττωμάτων μπορεί να εγείρει ο αγοραστής κατά του πωλητή ή άλλων επιχειρήσεων που είναι αναγνωρισμένες από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου για την εξυπηρέτησή του. Σε προφορικές καταγγελίες αξιώσεων πρέπει να παραδίδεται στον αγοραστή γραπτή βεβαίωση για την παραλαβή του αιτήματός του.
  β. Εάν το αυτοκίνητο καταστεί μη λειτουργικό λόγω πραγματικού ελαττώματος, ο αγοραστής οφείλει να αποταθεί σε επιχείρηση που είναι αναγνωρισμένη από τον Κατασκευαστή / την KOSMOCAR, για την αποκατάσταση του ελαττώματος.
  γ. Τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά περνούν στην ιδιοκτησία της KOSMOCAR.
  δ. Για τα ανταλλακτικά που τοποθετούνται με σκοπό την αποκατάσταση του ελαττώματος, ο αγοραστής  μπορεί να εγείρει αξιώσεις έως τη λήξη του χρόνου παραγραφής που ισχύει για τις αξιώσεις του από τη σύμβαση αγοράς του αυτοκινήτου.
  3.     Οι αξιώσεις αποκατάστασης ελαττώματος στο αυτοκίνητο δεν επηρεάζονται από τυχόν αλλαγή της ιδιοκτησίας του.
  4.     Φυσική φθορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Το ίδιο ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε μη σωστή χρήση, ειδικότερα σε μη τήρηση των προδιαγραφών για τη χρήση και μεταχείριση του αυτοκινήτου σύμφωνα με τα βιβλία οδηγιών, τα βιβλία Service κ.λπ. ή μεγάλη καταπόνηση (π.χ. λόγω αγωνιστικής χρήσης).
  Ειδικότερα στα πλαίσια της εγγύησης ΔΕΝ καλύπτονται τα ακόλουθα:
  ·      Οι έλεγχοι, εργασίες και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράμματος περιοδικής συντήρησης.
  ·      Μετά τους 6 μήνες ή 10.000 χλμ. (όποιο έρθει πρώτο) η ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση αξόνων και τροχών του οχήματος καθώς και εργασίες ρύθμισης όπως προσαρμογή ή ρύθμιση θυρών/καπό -αεροδυναμικοί θόρυβοι - μη ικανοποιητική στεγανότητα -και διόρθωση ρυθμίσεων κινητήρα.
  ·      Τα ελαστικά καλύπτονται κατά περίπτωση από τον κατασκευαστή τους.
  ·      Τα αναλώσιμα υλικά ή εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά ενδεικτικά: τακάκια ή θερμουίτ φρένων, λαμπτήρες, λάστιχα υαλοκαθαριστήρων.
  5.     Για τα επιβατικά VOLKSWAGEN που έχουν πλήρως γαλβανισμένο αμάξωμα παρέχεται εγγύηση δώδεκα (12) ετών για διαμπερή σκουριά (RUSTING THROUGH) και τριών (3) ετών για ελαττώματα χρώματος. Η εργασία αποκαταστάσεως αυτών εκτελείται μόνο σε επιχειρήσεις που είναι αναγνωρισμένες από τον Κατασκευαστή / την KOSMOCAR για την εξυπηρέτηση του αντικειμένου της αγοράς.
  6.     Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει περιπτώσεις βαφής και σκουριάς όταν:
  α.    Η ζημία οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες.
  β.    Η ζημία οφείλεται σε παράλειψη συμμορφώσεως του αγοραστού προς τις οδηγίες συντήρησης και φροντίδας του αυτοκινήτου, όπως αναφέρονται στο βιβλίο οδηγιών και χρήσης κατασκευαστή.
  γ.    Η ζημία οφείλεται σε αμέλεια του αγοραστού να επισκευάσει έγκαιρα κάθε βλάβη σκουριάς που προήλθε από εξωτερικές επιδράσεις.
  δ.   Οι τυχόν επισκευαστικές εργασίες του αμαξώματος δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  7. Ειδικοί όροι εγγύησης για ηλεκτρικά οχήματα Battery Electric Vehicle (BEV) ή Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
  7.1 Εγγύηση διάρκειας ζωής για οχήματα BEV και PHEV
  Στον αγοραστή ενός νέου ηλεκτρικού οχήματος BEV ή PHEV παρέχεται εγγύηση για την μπαταρία υψηλής τάσης, όσον αφορά όλα τα ελαττώματα υλικών και κατασκευαστικής εργασίας, για οκτώ (8) χρόνια ή για τα πρώτα 160.000 χλμ., όποιο γεγονός επέλθει πρώτο. Η παρούσα εγγύηση δεν περιλαμβάνει ενδεχόμενη απώλεια του καθαρού ενεργειακού περιεχομένου της μπαταρίας υψηλής τάσης (δείτε τη χωριστή εγγύηση καθαρού ενεργειακού περιεχομένου σε μπαταρία για οχήματα BEV στην ενότητα 7.2).
  7.2 Εγγύηση καθαρού ενεργειακού περιεχομένου σε μπαταρία για οχήματα BEV
  Στον αγοραστή ενός νέου ηλεκτρικού οχήματος BEV παρέχεται, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, εγγύηση για σημαντική απώλεια του καθαρού ενεργειακού περιεχομένου της μπαταρίας υψηλής τάσης, για οκτώ (8) χρόνια ή για τα πρώτα 160.000 χλμ., όποιο γεγονός επέλθει πρώτο:
  7.2.1 Εάν μια μέτρηση του ενεργειακού περιεχομένου της μπαταρίας σε έναν συνεργάτη service Volkswagen, δείξει, εντός της χρονικής περιόδου ισχύος της εγγύησης, ότι το καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας είναι κατώτερο του 70% του καθαρού ενεργειακού περιεχομένου της μπαταρίας κατά την παράδοση του οχήματος στον αρχικό αγοραστή ("αρχική τιμή"), τότε υπάρχει σημαντική απώλεια του καθαρού ενεργειακού περιεχομένου της μπαταρίας, η οποία καλύπτεται από τους όρους εγγύησης.
  Σημείωση: Το καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο της μπαταρίας αντιστοιχεί στο περιεχόμενο ενέργειας της μπαταρίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (usable) και προκύπτει από τα έγγραφα παραγγελίας του αυτοκινήτου (στοιχεία σε kWh). Επισημαίνεται ότι, για τεχνικούς λόγους, το ονομαστικό ενεργειακό περιεχόμενο της μπαταρίας είναι υψηλότερο από το καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο της μπαταρίας.
  7.2.2 Εάν υπάρχει σημαντική απώλεια του καθαρού ενεργειακού περιεχομένου της μπαταρίας σύμφωνα με την ενότητα  7.2.1, θα διορθωθεί δωρεάν για τον πελάτη έτσι ώστε να επιτευχθεί ξανά τουλάχιστον το καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας, ως ακολούθως:
  i. έως το πολύ 60.000 διανυθέντα χλμ. του αυτοκινήτου ή 3 έτη μετά την αρχική παράδοση, ανάλογα με το ποιο από τα δύο γεγονότα επέρχεται πρώτο: 78 % της αρχικής τιμής,
  ii. έως το πολύ 100.000 διανυθέντα χλμ. του αυτοκινήτου ή 5 έτη μετά την αρχική παράδοση, ανάλογα με το ποιο από τα δύο γεγονότα επέρχεται πρώτο: 74 % της αρχικής τιμής,
  iii. έως το πολύ 160.000 διανυθέντα χλμ. του αυτοκινήτου ή 8 έτη μετά την αρχική παράδοση, ανάλογα με το ποιο από τα δύο γεγονότα επέρχεται πρώτο: 70 % της αρχικής τιμής.
  Παράδειγμα: Αν το καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο της μπαταρίας σε αυτοκίνητο ηλικίας τεσσάρων ετών και σε αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων 90.000 km ανέρχεται σε 69 %, τότε θα πρέπει στο πλαίσιο της διόρθωσης ελλείψεων να επιτευχθεί καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας τουλάχιστον 74 %.
  7.3 Αποκλεισμός εγγύησης και περιορισμοί
  Η εγγύηση για μπαταρίες υψηλής τάσης αποκλείεται εάν η δυσλειτουργία ή η σημαντική απώλεια του καθαρού ενεργειακού περιεχομένου της μπαταρίας οφείλεται στο ότι:
  - η μπαταρία υψηλής τάσης αφαιρέθηκε από το αυτοκίνητο, ανοίχθηκε με  ακατάλληλο τρόπο ή χρησιμοποιήθηκε με άλλο τρόπο και όχι σε συνδυασμό με το όχημα, ή
  - δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές σχετικά με τη λειτουργία, το χειρισμό και τη φροντίδα του οχήματος (ιδίως οι σχετιζόμενες με τις υποδείξεις φροντίδας για τη φόρτιση και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης), οι οποίες (υποδείξεις) προκύπτουν από τις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν το αυτοκίνητο, ή
  - η μπαταρία υψηλής τάσης ήλθε σε επαφή με ανοιχτή εστία φωτιάς, ή
  - η μπαταρία υψηλής τάσης καθαρίστηκε με σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ή δέσμη ατμού ή νερού ή χρησιμοποιήθηκαν ισχυρά καθαριστικά υγρά απευθείας στην μπαταρία υψηλής τάσης.
  Όλοι οι όροι της παρούσας εγγύησης καινούργιων αυτοκινήτων ισχύουν επίσης και για την μπαταρία υψηλής τάσης. Αναφορικά με τυχόν πρόβλημα του αυτοκινήτου, οι παρόντες όροι εγγύησης θα ερμηνεύονται ούτως ώστε να ισχύουν όχι μόνο για δυσλειτουργία της μπαταρίας υψηλής τάσης, αλλά και για σημαντική απώλεια του καθαρού ενεργειακού περιεχομένου της μπαταρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 7.2.
   
   

   

  ?
 • ?

  ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ SEAT

  1. Στον αγοραστή παρέχεται για το δίκυκλο εγγύηση άψογης κατάστασης υλικών και εργασιών ανάλογη προς το επίπεδο της τεχνικής εξέλιξης. Αξιώσεις του αγοραστή λόγω πραγματικών ελαττωμάτων παραγράφονται σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις σε δύο χρόνια από την παράδοση του δικύκλου. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 10.2 (δ) κατωτέρω, για γνήσια ανταλλακτικά SEAT η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες. Ειδικά για την μπαταρία του δικύκλου, η εγγύηση ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την παράδοση του δικύκλου, ή έως τα πρώτα 40.000 χλμ. που θα διανυθούν, όποιο γεγονός επέλθει πρώτο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης αυτής είναι η μπαταρία να φορτίζεται πλήρως τουλάχιστον μια φορά ανά 30 ημέρες. 
  2. Για τη διαδικασία αποκατάστασης ελαττώματος ισχύουν τα εξής: 
  α. Αξιώσεις για αποκατάσταση ελαττωμάτων μπορεί να εγείρει ο αγοραστής κατά του πωλητή ή άλλων επιχειρήσεων που είναι αναγνωρισμένες από τον κατασκευαστή του δικύκλου ή την ΤΕΧΝΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε. για την εξυπηρέτηση του δικύκλου. Σε προφορικές καταγγελίες αξιώσεων πρέπει να παραδίδεται στον αγοραστή γραπτή βεβαίωση για την παραλαβή του αιτήματός του. 
  β. Εάν το δίκυκλο καταστεί μη λειτουργικό λόγω πραγματικού ελαττώματος, ο αγοραστής οφείλει να αποταθεί σε επιχείρηση που είναι αναγνωρισμένη από την ΤΕΧΝΟΚΑΡ A.Β.E.Ε. για την αποκατάσταση του ελαττώματος.
  γ. Τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά περνούν στην επιχείρηση που διεκπεραίωσε την αποκατάσταση του ελαττώματος. 
  δ. Για τα ανταλλακτικά που τοποθετούνται με σκοπό την αποκατάσταση του ελαττώματος, ο αγοραστής  μπορεί να εγείρει αξιώσεις έως τη λήξη του χρόνου παραγραφής που ισχύει για τις αξιώσεις του από τη σύμβαση αγοράς του δικύκλου. 
  3. Οι αξιώσεις αποκατάστασης ελαττώματος στο δίκυκλο δεν επηρεάζονται από τυχόν αλλαγή της ιδιοκτησίας του. 
  4. Φυσική φθορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Το ίδιο ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε μη σωστή χρήση, ειδικότερα σε μη τήρηση των προδιαγραφών για τη χρήση και μεταχείριση του δικύκλου σύμφωνα με τα βιβλία οδηγιών, τα βιβλία Service κ.λπ. ή μεγάλη καταπόνηση (π.χ. λόγω αγωνιστικής χρήσης). 
  Ειδικότερα στα πλαίσια της εγγύησης ΔΕΝ καλύπτονται τα ακόλουθα: 
  Οι έλεγχοι, εργασίες και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράμματος περιοδικής συντήρησης. 
  Τα αναλώσιμα υλικά ή εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά ενδεικτικά: τακάκια ή θερμουίτ φρένων, λαμπτήρες. 
   
  ?

OK